[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ข่าวครู เพื่อนครู 2.0
ข่าวครู เพื่อนครู รับสมัคร อัตราจ้าง สมัครงาน สอบครู อบต. อบจ. ผลงานวิชาการ

[Close]
        หน้าแรก       ข่าวการศึกษา     ข่าวรับสมัครครู     ข่าวบอร์ดครู   ข่าวโหลดเอกสาร
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เรื่อง : การทดสอบระดับภาครัฐทำเด็กเครียด
ผู้เขียน : sommor
เข้าชม : 525
อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การทดสอบระดับภาครัฐทำเด็กเครียด

 
 
          นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมนานาชาติ 2013 "NIETS International Symposium" จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ภายใต้แนวคิด National Educational Testing and Assessment in ASEAN : Share and Learn ในโอกาสครบรอบ 8 ปี ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างปฏิรูประบบการศึกษา โดยเฉพาะเนื้อหาสาระหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ครั้งนี้เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้แนวปฏิบัติและเทคนิคจากต่างประเทศ ในการพัฒนาระบบการทดสอบให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงเรียนรู้วิธีการทดสอบของต่างประเทศในการจัดทำเนื้อหาข้อสอบเพื่อชี้วัดการใช้ทักษะความจำและการวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยตนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยต่อไป
          รศ.ดร.สัมพันธุ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า การดำเนินการ 8 ปีที่ผ่านมา สทศ.ได้ดำเนินการตามพันธกิจที่ได้กำหนดทั้งการพัฒนาระบบวิธีการทดสอบและเครื่องมือการจัดทดสอบเพื่อประเมินผลตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) การศึกษานอกระบบ (N-Net) การศึกษาอิสลามการศึกษา (I-Net) และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (V-Net) รวมไปถึงการเป็นผู้จัดทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) ด้วย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระบบให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สทศ.จะเดินหน้าพัฒนาจัดทำคลังข้อสอบ O-Net หรือ O-Net Item Bank ที่จะเน้นการทดสอบความรู้เรื่องที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา เพื่อมุ่งวัดสมรรถนะผู้เรียนนำผลไปการทดสอบไปใช้เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนเทียบเคียงผลการทดสอบนานาชาติ เช่น PISA, TIMMS และจะเร่งพัฒนาระบบ E-Testing ให้การจัดสอบมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อมถือระดับสากล นอกจากนี้จะเร่งรัดโครงการนำข้อสอบ O-Net ที่เผยแพร่ไปแล้วไปพัฒนาไปเป็น Adaptive Testing เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
          ด้าน ดร.กว่าง โชว ฉาง หัวหน้าส่วนด้านการปฏิรูปและนโยบายการศึกษาองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สำนักงานส่วนภูมิภาคและเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องการประเมินและการเปรียบเทียบของผลการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า จากการศึกษาที่ผ่านมาในหลายประเทศของเอเชีย พบว่า มีการจัดทดสอบระดับชาติ หรือการทดสอบของภาครัฐ ทางด้านการศึกษา ซึ่งการทดสอบโดยภาครัฐนั้นทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวนักเรียนที่จะมีความเครียดในการเรียนการสอน และเด็กจะต้องหันไปเรียนพิเศษ ในขณะที่ครูก็จะเน้นสอนหนังสือเพื่อให้นักเรียนสอบผ่านการทดสอบของรัฐเท่านั้น ที่สำคัญยังเกิดปรากฏการณ์ทำให้โรงเรียนมีการแข่งขันสูง โรงเรียนส่วนใหญ่จะเลือกรับเฉพาะนักเรียนที่เก่งๆ เข้าไปเรียน และครูผู้สอนจะเอาใจใส่เฉพาะนักเรียนที่เก่งๆ มากกว่า เพราะฉะนั้น อาจจะต้องมาศึกษาข้อดี-ข้อเสียของการจัดทดสอบระดับภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการทดสอบทางภาครัฐและดำเนินการในทุกระดับชั้นด้วย ทั้งนี้ ยูเนสโก มุ่งหวังให้กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกมีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้จากการประเมินผลทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เข้มแข็งมากขึ้น
          ขณะที่ นายมาร์ค เดวิสัน มหาวิทยาลัยมินิโซตา สหรัฐอเมริกา กล่าวบรรยายหัวข้อนโยบายและวิธีปฏิบัติในการทดสอบและประเมินผลขนาดใหญ่ (Policy and practices in large scale testing and assessment) ใจความตอนหนึ่ง ว่า หลังปี พ.ศ.2523 สหรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทางด้านการศึกษาเพราะมีความห่วงใยในผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำในระดับนานาชาติเมื่อดูจากผลการประเมินด้านต่างๆ เช่นเดียวกับข้อห่วงใยของประเทศไทย จึงทำให้ในช่วงนั้นรัฐบาลสหรัฐได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อลดความแตกต่างทางด้านคุณภาพของนักเรียน โดยมีวิธีการต่างๆ อาทิ การกำหนดให้มีหลักสูตรแกนกลางใช้ในแต่ละรัฐ การกำหนดให้มีการประเมินเหมือนกันทั้งหมด และในช่วงปี พ.ศ.2544 สหรัฐ มีนโยบายที่จะไม่ทอดทิ้งเด็กและมีนโยบายต่างๆ ออกมา เช่น การกำหนดให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนผ่านการทดสอบตามสัดส่วนที่กำหนด และหากไม่ผ่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็จะมีมาตรการต่างๆ เช่น ให้นักเรียนสามารถย้ายไปยังโรงเรียนอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้โรงเรียนได้รับงบประมาณอุดหนุนน้อยลงเมื่อจำนวนนักเรียนลดลงและท้ายสุดก็อาจต้องปิดโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พยายามผลักดันนโยบายเพื่อให้กลับไปสู่ในระดับที่สูงสุด (Race to the top) เช่น สร้างมาตรฐานหลักสูตรให้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เป็นหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ข่าวการศึกษา 10 อันดับล่าสุด

      ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง สานต่อฝันผู้สูญเสียจากไฟใต้ 13ก.ย.2557
      เสมา 1 ลั่นเดินหน้าปฏิรูปศึกษาทั้งระบบ 13ก.ย.2557
      นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง! คว้านักวิทย์ดีเด่นระดับอาเซียน 13ก.ย.2557
      เด็กต่างสัญชาติแห่เรียนต่ออาชีวะไทย 12ก.ย.2557
      เผย8 รายชื่อชิงเก้าอี้อธิการบดีมก. 12ก.ย.2557
      สถิติน่าห่วง! เด็กเยาวชนไทยซื้อเหล้าง่ายคาเครื่องแบบ 12ก.ย.2557
      ชี้ สกอ.ต้องเข้มคุณภาพสถาบัน หลังมีบางแห่งถูกขึ้นบัญชีดำ 12ก.ย.2557
      เรียกคืนแบบเรียนปกดาราหนังโป๊ 11ก.ย.2557
      สพฐ.เสริมจุดอ่อนยกระดับโอเน็ต 11ก.ย.2557
      สะกิดสพฐ.ศึกษาปรัชญาให้การบ้าน 11ก.ย.2557


13ก.ย.2557(170/) เยาวชนสะท้อนปัญหาสังคมผ่าน "ศิลป์"
จากสภาพสังคมไทยที่เกิดความแตกแยกในยุคปัจจุบัน นับว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน ที่มาจากต้นตอหลายเรื่อง หลากประเด็น อาทิ ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหา
13ก.ย.2557(162/) ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง สานต่อฝันผู้สูญเสียจากไฟใต้
แต่ความสงบที่แท้จริงก็ยังไม่กลับคืนมา ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้คนไปแล้วมากมายมหาศาล
13ก.ย.2557(187/) เสมา 1 ลั่นเดินหน้าปฏิรูปศึกษาทั้งระบบ
การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
13ก.ย.2557(150/) นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง! คว้านักวิทย์ดีเด่นระดับอาเซียน
นักวิจัยไทยคว้า "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอาเซียน" โชว์ผลงาน "ไส้กรองผลิตน้ำสะอาด" ช่วยชุมชนช่วงน้ำท่วมและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
12ก.ย.2557(383/) นโยบายด้านการศึกษา ของคณะรัฐมนตรี
สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
12ก.ย.2557(144/) เด็กต่างสัญชาติแห่เรียนต่ออาชีวะไทย
“ชัยพฤกษ์” ฟุ้งเด็กต่างสัญชาติแห่เรียนต่ออาชีวะไทย เหตุมีมาตรฐานสูง เผยเมื่อเด็กเรียนจบมีสิทธิ์ได้เข้าทำงานเช่นเดียวกับเด็กไทย ชี้เป็นการรองรับเคลื่อน
12ก.ย.2557(166/) เผย8 รายชื่อชิงเก้าอี้อธิการบดีมก.
พร้อม ถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย NontriLive  วันที่ (11 ก.ย.) ศ.ดร.สืบศักดิ์สนธิรัตน ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
12ก.ย.2557(160/) สถิติน่าห่วง! เด็กเยาวชนไทยซื้อเหล้าง่ายคาเครื่องแบบ
ขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ในชุดนักเรียน พบเกือบ 90% ซื้อเหล้าได้สำเร็จ ในเวลาเพียง 2 นาที เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 57 เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์
12ก.ย.2557(183/) ชี้ สกอ.ต้องเข้มคุณภาพสถาบัน หลังมีบางแห่งถูกขึ้นบัญชีดำ
"ขึ้นบัญชีดำ" บางมหาวิทยาลัย ไม่รับบัณฑิต ต้องสาเหตุก่อนว่า เพราะเหตุใด รวมถึงขอให้ สกอ.คุมเข้มคุณภาพของสถาบันอย่างเข้มข้น เพื่อให้กระทบนิสิตนักศึกษา
11ก.ย.2557(310/) ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว3773 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)  เปิดอ่าน [โดย : สพร.1]
11ก.ย.2557(305/) เรียกคืนแบบเรียนปกดาราหนังโป๊
ผอ.สอศ.เรียกสำนักพิมพ์ตำราหน้าปกดาราหนังโป๊มาชี้แจง เตรียมเรียกหนังสือคืนทั้งหมด และเรียกทุกสำนักมาฟังมาตรการพิมพ์แบบเรียนใหม่ในเดือนตุลาคมนี้
11ก.ย.2557(271/) สพฐ.เสริมจุดอ่อนยกระดับโอเน็ต
ซึ่งจะประเมินจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 ที่จะมีการสอบในช่วงต้นปี 2558
:: ข่าวทั้งหมด
: หนังสือราชการ สพท.อื่นๆ : หนังสือราชการ สพร.:
หนังสือราชการ สพท. ทั้งหมด
13ก.ย.2557(197/)
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู2500) รับเอกปฐมวัย
13ก.ย.2557(273/)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เรียกบรรจุ 6 กลุ่มวิชาเอก 15 อัตรา
13ก.ย.2557(137/)
โรงเรียนบ้านพร้าว รับเอกพลศึกษา 1 อัตรา
13ก.ย.2557(265/)
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา
13ก.ย.2557(277/)
สพป.หนองคาย เขต1 เรียกบรรจุ 5 กลุ่มวิชาเอก 15 อัตรา
13ก.ย.2557(190/)
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
13ก.ย.2557(297/)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง
13ก.ย.2557(346/)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครเพื่อบรรจุ ครั้งที่ 2/2557
13ก.ย.2557(189/)
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2557
13ก.ย.2557(265/)
เทศบาลตำบลป้าคลอก รับพนักงานจ้าง ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
25เม.ย.2557 : (อ่าน :3562)
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เจ้าของ : นางยุพา ทองปรอน
20มี.ค.2557 : (อ่าน :8772)
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้พืชผักสวนครัว และ การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ้านหลุก
เจ้าของ : ครูจำเริญ ชัยวินิจ
13มี.ค.2557 : (อ่าน :5335)
การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เจ้าของ : นางเตือนใจ พรสรรค์อำไพ
25ก.พ.2557 : (อ่าน :8133)
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสำรอง)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านหนองบัว
เจ้าของ : ครูอำนวย สุมา
13มี.ค.2557 : (อ่าน :4906)
การเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เจ้าของ : นางเตือนใจ พรสวรรค์อำไพ
24ก.พ.2557 : (อ่าน :8255)
รายงานการประเมินโครงการ โครงการสืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่นเต็มรัก โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เจ้าของ : นางศศภัคด ชาติธรรมรักษา
ข่าวครู http://www.facebook.com/kroo#!/pages/Kroo/296987150379068
18

ข่าวครู บ้านของครู แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้

คนหางาน งานหาคน ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน แนวข้อสอบ
AtomMaxsite 2.0 Modified by : ข่าวครู เพื่อนครู 2.0
:www.khaokroo.com :
อัพโหลดครั้งแรก 10 เมษายน 2555
Design by : นายวิเชียร แซกรัมย์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนเต็มรักศึกษา
: www.temruk.ac.th :