[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ข่าวครู เพื่อนครู 2.0
ข่าวครู เพื่อนครู รับสมัคร อัตราจ้าง สมัครงาน สอบครู อบต. อบจ. ผลงานวิชาการ

[Close]
        หน้าแรก       ข่าวการศึกษา     ข่าวรับสมัครครู     ข่าวบอร์ดครู   ข่าวโหลดเอกสาร
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เรื่อง : การทดสอบระดับภาครัฐทำเด็กเครียด
เข้าชม : 625
อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การทดสอบระดับภาครัฐทำเด็กเครียด

 
 
          นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมนานาชาติ 2013 "NIETS International Symposium" จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ภายใต้แนวคิด National Educational Testing and Assessment in ASEAN : Share and Learn ในโอกาสครบรอบ 8 ปี ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างปฏิรูประบบการศึกษา โดยเฉพาะเนื้อหาสาระหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ครั้งนี้เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้แนวปฏิบัติและเทคนิคจากต่างประเทศ ในการพัฒนาระบบการทดสอบให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงเรียนรู้วิธีการทดสอบของต่างประเทศในการจัดทำเนื้อหาข้อสอบเพื่อชี้วัดการใช้ทักษะความจำและการวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยตนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยต่อไป
          รศ.ดร.สัมพันธุ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า การดำเนินการ 8 ปีที่ผ่านมา สทศ.ได้ดำเนินการตามพันธกิจที่ได้กำหนดทั้งการพัฒนาระบบวิธีการทดสอบและเครื่องมือการจัดทดสอบเพื่อประเมินผลตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) การศึกษานอกระบบ (N-Net) การศึกษาอิสลามการศึกษา (I-Net) และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (V-Net) รวมไปถึงการเป็นผู้จัดทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) ด้วย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระบบให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สทศ.จะเดินหน้าพัฒนาจัดทำคลังข้อสอบ O-Net หรือ O-Net Item Bank ที่จะเน้นการทดสอบความรู้เรื่องที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา เพื่อมุ่งวัดสมรรถนะผู้เรียนนำผลไปการทดสอบไปใช้เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนเทียบเคียงผลการทดสอบนานาชาติ เช่น PISA, TIMMS และจะเร่งพัฒนาระบบ E-Testing ให้การจัดสอบมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อมถือระดับสากล นอกจากนี้จะเร่งรัดโครงการนำข้อสอบ O-Net ที่เผยแพร่ไปแล้วไปพัฒนาไปเป็น Adaptive Testing เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
          ด้าน ดร.กว่าง โชว ฉาง หัวหน้าส่วนด้านการปฏิรูปและนโยบายการศึกษาองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สำนักงานส่วนภูมิภาคและเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องการประเมินและการเปรียบเทียบของผลการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า จากการศึกษาที่ผ่านมาในหลายประเทศของเอเชีย พบว่า มีการจัดทดสอบระดับชาติ หรือการทดสอบของภาครัฐ ทางด้านการศึกษา ซึ่งการทดสอบโดยภาครัฐนั้นทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวนักเรียนที่จะมีความเครียดในการเรียนการสอน และเด็กจะต้องหันไปเรียนพิเศษ ในขณะที่ครูก็จะเน้นสอนหนังสือเพื่อให้นักเรียนสอบผ่านการทดสอบของรัฐเท่านั้น ที่สำคัญยังเกิดปรากฏการณ์ทำให้โรงเรียนมีการแข่งขันสูง โรงเรียนส่วนใหญ่จะเลือกรับเฉพาะนักเรียนที่เก่งๆ เข้าไปเรียน และครูผู้สอนจะเอาใจใส่เฉพาะนักเรียนที่เก่งๆ มากกว่า เพราะฉะนั้น อาจจะต้องมาศึกษาข้อดี-ข้อเสียของการจัดทดสอบระดับภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการทดสอบทางภาครัฐและดำเนินการในทุกระดับชั้นด้วย ทั้งนี้ ยูเนสโก มุ่งหวังให้กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกมีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้จากการประเมินผลทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เข้มแข็งมากขึ้น
          ขณะที่ นายมาร์ค เดวิสัน มหาวิทยาลัยมินิโซตา สหรัฐอเมริกา กล่าวบรรยายหัวข้อนโยบายและวิธีปฏิบัติในการทดสอบและประเมินผลขนาดใหญ่ (Policy and practices in large scale testing and assessment) ใจความตอนหนึ่ง ว่า หลังปี พ.ศ.2523 สหรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทางด้านการศึกษาเพราะมีความห่วงใยในผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำในระดับนานาชาติเมื่อดูจากผลการประเมินด้านต่างๆ เช่นเดียวกับข้อห่วงใยของประเทศไทย จึงทำให้ในช่วงนั้นรัฐบาลสหรัฐได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อลดความแตกต่างทางด้านคุณภาพของนักเรียน โดยมีวิธีการต่างๆ อาทิ การกำหนดให้มีหลักสูตรแกนกลางใช้ในแต่ละรัฐ การกำหนดให้มีการประเมินเหมือนกันทั้งหมด และในช่วงปี พ.ศ.2544 สหรัฐ มีนโยบายที่จะไม่ทอดทิ้งเด็กและมีนโยบายต่างๆ ออกมา เช่น การกำหนดให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนผ่านการทดสอบตามสัดส่วนที่กำหนด และหากไม่ผ่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็จะมีมาตรการต่างๆ เช่น ให้นักเรียนสามารถย้ายไปยังโรงเรียนอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้โรงเรียนได้รับงบประมาณอุดหนุนน้อยลงเมื่อจำนวนนักเรียนลดลงและท้ายสุดก็อาจต้องปิดโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พยายามผลักดันนโยบายเพื่อให้กลับไปสู่ในระดับที่สูงสุด (Race to the top) เช่น สร้างมาตรฐานหลักสูตรให้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เป็นหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ข่าวการศึกษา 10 อันดับล่าสุด

      “พระเทพฯ” ทรงแนะเติมทักษะทางสังคม 23ธ.ค.2557
      ศธ.ยุบจบ ม.6 ใน 8 เดือน. 23ธ.ค.2557
      มติทปอ.สร้างเกณฑ์ประเมินมหา'ลัยเอง 23ธ.ค.2557
      สอศ.แจกเงินวิทยาลัยซื้อเครื่องมือ 23ธ.ค.2557
      ผลคัดเลือกครูรับเข็มวันครู 23ธ.ค.2557
      สมศ.จี้มหา'ลัยรัฐ ส่งตัวบ่งชี้รอบ 4 22ธ.ค.2557
      'บิ๊กตู่'กำชับศธ.ปรับกลยุทธ์สอนวิทย์-คณิต 22ธ.ค.2557
      คุรุสภาประกาศสาขาขาดแคลนเพิ่มเติม 22ธ.ค.2557
      ปชช.หนุนเก็บภาษี'ร.ร.กวดวิชา' ชี้ค่าเรียนสูง-นำเงินมาพัฒนาปท. 19ธ.ค.2557
      ศธ.จี้ทุกองค์กรหลักเร่งใช้งบ เผย 3 เดือน ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ 14% 19ธ.ค.2557


23ธ.ค.2557(50/) “พระเทพฯ” ทรงแนะเติมทักษะทางสังคม
ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า การพัฒนาสายวิชาชีพต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมควบคู่กับความซื่อ สัตย์ ความรับผิดชอบ เพื่อรับมือ กับกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป
23ธ.ค.2557(122/) นศ.อาชีวะ คว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
นักศึกษาอาชีวศึกษาคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “2014Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)” โดยเหรียญทอง
23ธ.ค.2557(113/) ศธ.ยุบจบ ม.6 ใน 8 เดือน.
ศธ.ยุบโครงการจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน หลังมีข้อมูลคนสามารถสอบผ่านมีจำนวนน้อย สะท้อนไม่ตอบสนองตลาดเท่าที่ควร
23ธ.ค.2557(117/) มติทปอ.สร้างเกณฑ์ประเมินมหา'ลัยเอง
"ประดิษฐ์"เผย มติ ทปอ.กำหนดหลักเกณฑ์ประเมินมหาวิทยาลัยเอง ย้ำทปอ.ไม่เคยเสนอยุบ สมศ .แต่ สมศ.ควรประเมินเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาเท่านั้น
23ธ.ค.2557(123/) สอศ.แจกเงินวิทยาลัยซื้อเครื่องมือ
ไม่กำหนดสเปกเครื่องมือประจำตัวของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.จากส่วนกลาง จัดสรรงบฯให้วิทยาลัยไปจัดซื้อและดูแลเอง พร้อมออกมาตรการกำชับห้ามเรียกเก็บเงิน
23ธ.ค.2557(135/) "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2558
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2558
23ธ.ค.2557(114/) ผลคัดเลือกครูรับเข็มวันครู
คุรุสภาประกาศผลคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ประจำปี2557
22ธ.ค.2557(97/) มอบทุนครู 180 คนในโครงการสมเด็จพระเทพฯ
คุรุสภาเผยสำนักงบฯ จัดสรรงบ 5.3 ล้านบาทให้ทุนครูในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนฯ 180 คนได้เรียนหลักสูตรป.บัณฑิต เตรียมประสานแจ้งร.ร.และมหา’ลัยที่เปิดสอน
22ธ.ค.2557(78/) สมศ.จี้มหา'ลัยรัฐ ส่งตัวบ่งชี้รอบ 4
ที่ให้ชะลอการประเมินฯรอบสี่ทุกระดับไว้ก่อนนั้น เรื่องนี้คงต้องรอให้มีคำสั่งจากรัฐบาล หรือมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน เพราะเมื่อกฎหมายกำหนดว่า สมศ.ต้องประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง
22ธ.ค.2557(80/) 'บิ๊กตู่'กำชับศธ.ปรับกลยุทธ์สอนวิทย์-คณิต
นายกรัฐมนตรี กำชับศธ.ปรับกลยุทธ์จัดการเรียนการสอนวิชาวิทย์ฯ-คณิต ให้น่าสนใจพร้อมการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเลือกเรียนและกลับมาเป็นครู
22ธ.ค.2557(102/) คุรุสภาประกาศสาขาขาดแคลนเพิ่มเติม
เปิดทางไม่จบครูสอบบรรจุในสอศ.ได้รวม 98 สาขา บรรจุใน สพฐ.ได้ 10 สาขา พร้อมไฟเขียวให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทสมัครสอบเป็นครูได้เช่นกัน
19ธ.ค.2557(359/) รับสมัครชิงทุน Study of the U.S.inststutes for Scholars ประจำปีการศึกษา 2558
สถานอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย รับสมัครชิงทุน Study of the U.S.inststutes for Scholars ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังแนบ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2558
:: ข่าวทั้งหมด
: หนังสือราชการ สพท.อื่นๆ
: หนังสือราชการ สพร.:

หนังสือราชการ สพท. ทั้งหมด
23ธ.ค.2557(34/)
อบจ.สุราษฎร์ธานี รับพนักงานจ้าง ๑๒ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา
23ธ.ค.2557(132/)
โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ รับเอกภาษาอังกฤษ
22ธ.ค.2557(89/)
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา รับเอกสังคมศึกษา (17-27 ธ.ค.57)
22ธ.ค.2557(113/)
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับเอกวิทยาศาสตร์ (18-29 ธ.ค.57)
22ธ.ค.2557(91/)
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับเอกภาษาไทย (18-29 ธ.ค.57)
22ธ.ค.2557(110/)
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา รับเอกภาษาอังกฤษ
22ธ.ค.2557(149/)
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา รับเอกคณิตศาสตร์ (18-24 ธ.ค.57)
22ธ.ค.2557(85/)
สพม.19 เรียกบรรจุวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
22ธ.ค.2557(175/)
โรงเรียนหนองบัวรีฯ รับสมัครเอกวิทยาศาสตร์
19ธ.ค.2557(635/)
สพม.9 เรียกบรรจุ 16 สาขาวิชาเอก จำนวน 54 อัตรา
25เม.ย.2557 : (อ่าน :6597)
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เจ้าของ : นางยุพา ทองปรอน
20มี.ค.2557 : (อ่าน :11841)
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้พืชผักสวนครัว และ การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ้านหลุก
เจ้าของ : ครูจำเริญ ชัยวินิจ
13มี.ค.2557 : (อ่าน :8040)
การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เจ้าของ : นางเตือนใจ พรสรรค์อำไพ
25ก.พ.2557 : (อ่าน :11239)
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสำรอง)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านหนองบัว
เจ้าของ : ครูอำนวย สุมา
13มี.ค.2557 : (อ่าน :7573)
การเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เจ้าของ : นางเตือนใจ พรสวรรค์อำไพ
24ก.พ.2557 : (อ่าน :11532)
รายงานการประเมินโครงการ โครงการสืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่นเต็มรัก โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เจ้าของ : นางศศภัคด ชาติธรรมรักษา
ข่าวครู http://www.facebook.com/kroo#!/pages/Kroo/296987150379068
39

ข่าวครู บ้านของครู แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้

คนหางาน งานหาคน ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน แนวข้อสอบ
AtomMaxsite 2.0 Modified by : ข่าวครู เพื่อนครู 2.0
:www.khaokroo.com :
อัพโหลดครั้งแรก 10 เมษายน 2555
Design by : นายวิเชียร แซกรัมย์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนเต็มรักศึกษา
: www.temruk.ac.th :