ชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 31 ส.ค. 2561 12:18:49 น. เข้าชม 462 ครั้ง แจ้งลบ

  • :    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ผู้จัดทำ       :    นางสาวสุณีวาตี  สามะ
หน่วยงาน   :    โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา  :    2559
บทคัดย่อ
            รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   2) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมการปั้นกระดาษ
            กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559  รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
ผลการศึกษา
            ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมการปั้นกระดาษโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.35  คิดเป็นร้อยละ 86.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 75) และมีนักเรียนร้อยละ 100 ได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป

ข่าวเด่นวันนี้

facebook