การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วิชาชีววิทยา 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”

โพสต์โดย : ปิยะมาศ ปรากฏมาก เมื่อ 4 ก.ย. 2561 08:46:29 น. เข้าชม 298 ครั้ง แจ้งลบ

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วิชาชีววิทยา 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
ผู้วิจัย     นางสาวปิยะมาศ  ปรากฏมาก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
สังกัด     โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”   อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์  2559
 
บทคัดย่อ
              การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วิชาชีววิทยา 3  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย   4 ประการ คือ  คือ  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง  การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วิชาชีววิทยา 3  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วิชาชีววิทยา 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  3)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล จากการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วิชาชีววิทยา 3  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต  วิชาชีววิทยา 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สอนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  จังหวัดสุรินทร์   จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลา ที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรม เรื่อง  การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  10 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.48  ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8054   และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  จำนวน 15  ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9320  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้สูตร  t-test (Dependent  Sample)
 
            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
              1.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” โดยใช้        ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  พบว่า นักเรียนมีคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย 362.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม  435  (=362.45 , S.D.=16.21) คิดเป็นร้อยละ 83.32 สำหรับคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 32.57 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน (=32.57 , S.D.=2.53)  คิดเป็นร้อยละ 81.43 แสดงว่าชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพ  83.32/81.43 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ซึ่งชุดกิจกรรม แต่ละชุดมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืช มีประสิทธิภาพ 83.71/82.38 ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของดอก  มีประสิทธิภาพ 81.27/81.67  ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง ประเภทของดอก มีประสิทธิภาพ  83.39/82.14   ชุดกิจกรรมที่  4  เรื่อง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก มีประสิทธิภาพ 82.57/84.29  ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง การถ่ายเรณู  และการปฏิสนธิของพืชดอก มีประสิทธิภาพ  84.64/85.00  ชุดกิจกรรมที่ 6  เรื่อง  ผลและการเกิดผล มีประสิทธิภาพ 82.24/85.00 ชุดกิจกรรมที่ 7 เรื่อง เมล็ดและโครงสร้างของเมล็ด มีประสิทธิภาพ  82.65/84.05  ชุดกิจกรรมที่ 8 เรื่อง การงอกของเมล็ด มีประสิทธิภาพ 84.19/84.52  ชุดกิจกรรมที่ 9  เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช มีประสิทธิภาพ 82.70/85.24  ชุดกิจกรรมที่ 10 เรื่อง การวัดการเจริญเติบโตของพืชดอก  มีประสิทธิภาพ 83.33/85.24    
            2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วิชาชีววิทยา 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกชุด
            3.  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต มีค่าเท่ากับ 0.7099  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.99แสดงให้เห็นถึงนักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นจริง
            4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
  (=4.33 , S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ  แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
  
 

ข่าวเด่นวันนี้

facebook